преди 05.05.2018г.

Необходими документи за придобиване на образователна и научна степен "доктор"

за докторанти, зачислени преди 05.05.2018 г.

 

 

1. Молба за допускане до защита

2. Дисертация – 3 екз. (вкл. на електронен носител)

3. Автореферат – 3 екз. (вкл. на електронен носител)

4. Справка за приносите в дисертацията – 3 екз.

5. Списък на трудовете, включени в дисертацията – 3 екз.

6. Списък на всички научни трудове – 3 екз.

7. Списък на забелязани цитати - 3 екз.

8. Отпечатъци от трудовете, включени в дисертацията – 3 екз.

9. Творческа автобиография – 3 екз.

10. Копие от диплома за образователната степен „магистър” – 1 екз.

11. Протокол от заседанието на Колоквиума, съгласно чл. 5, ал. 1, на което е взето решение за разкриване на процедурата и е предложен състав на научното жури – 1 екз. (оригинал)