Архив на заседанията на НС

          На 08 февруари 2023 г. се проведе заседание на Научния съвет на ИФХ със следния дневен ред:

 1. Разглеждане на доклад от проф. д-р Николай Божков, ръководител секция „Електрохимия и корозия“, относно процедура по обявен конкурс за „професор“ (ДВ бр. 99/13.12.2022 г.).
 2. Обсъждане на предложение от проф. дхн Весела Цакова, ръководител секция „Фазообразуване, кристални и аморфни материали“, относно обявяване на конкурс за главен асистент за нуждите на секцията.
 3. Разглеждане на писма от ЦО-БАН относно докторантските курсове и неусвоените места за докторанти редовно и задочно обучение.
 4. Избор на жури за провеждане на процедура по защита на дисертационен труд на докторант Нина Димитрова.
 5. Обсъждане на доклад от проф. д-р Богдан Рангелов, директор на ИФХ относно Награда на името на академик Ростислав Каишев за най-добро устно представяне на млад учен на международната конференция по кристален растеж и епитаксия, Неапол, 2023.
 6. Разни.

 

         На 18 януари 2023 г. се проведе заседание на Научния съвет на ИФХ със следния дневен ред:

 1. Избор на ръководство на Научния съвет на ИФХ /председател, зам. председател и секретар/.
 2. Избор на най-добро научно и научно – приложно постижение на ИФХ-БАН за 2022 година.
 3. Информация за подаване на заявки за докторанти за основния конкурс за 2023 – 2024 година.
 4. Обсъждане на доклад от доц. д-р Авдеев във връзка с признаване на докторска степен на Иван Захариев.
 5. Разни.

 

  2022г.

            2021 г.        

            2020 г.       

            2019 г.

            2018 г.

            2017 г.

            2016 г.

            2015 г.