Архив на заседанията на НС

          На 23 януари 2024 г. се проведе заседание на Научния съвет на ИФХ със следния дневен ред:

  1. Обсъждане на предложения за докторанти за основния конкурс на учебната 2024/2025г, както и за допълнителния конкурс за неусвоените места на учебната 2023/2024г.
  2. Разглеждане на доклад от доц. д-р Г. Авдеев, председател на Научно жури по конкурс за избор на „главен асистент“ за нуждите на „Лаборатория за рентгенови дифракционни методи и томография“.
  3. Разни.

 

          На 17 януари 2024 г. се проведе заседание на Научния съвет на ИФХ със следния дневен ред:

  1. Разглеждане на предложения за научни и научно-приложни постижения на ИФХ за 2023 г.
  2. Разглеждане на ЗАЯВКИ ЗА ОСНОВЕН КОНКУРС ДОКТОРАНТИ 2024-2025
  3. Разни.

         

 

            2023г.

  2022г.

            2021 г.        

            2020 г.       

            2019 г.

            2018 г.

            2017 г.

            2016 г.

            2015 г.