Архив

На 29.01.2019 г. /вторник/ от 10:30 часа в залата на блок 11, 2 етаж, се проведе съвместно заседание на Общото събрание на учените и Научния съвет за приемане на научния и финансов отчет на ИФХ за 2015 г.

 

На 26.01.2016 г. /вторник/ от 10:30 часа в залата на блок 11, 2 етаж, се проведе съвместно заседание на Общото събрание на учените и Научния съвет за приемане на научния и финансов отчет на ИФХ за 2015 г.

 

На 17.11.2015 г. се проведе заседание на Общото събрание на учените от ИФХ-БАН със следния дневен ред:

1. Обсъждане на кандидатурата на проф. дхн Весела Цветанова Цакова-Станчева, единствен кандидат по конкурса за Директор на Институт по физикохимия „Акад. Ростислав Каишев” – БАН, обявен с Решение на УС на БАН, публикувано на 31.08.2015 г