Сбирки на Колоквиума "Странски-Каишев" за 2015 г.

17 декември 2015 г. Михаил Михайлов: "Атомистичен модел и сценарий на термично скъсване на метални моноатомни нановерижки"

 

15 декември 2015 г. Василена Карабожикова: "Микрогравиметрични изследвания на електрохимичната полимеризация и безтоковото отлагане на сребро върху слоеве от поли(3,4-етилендиокситиофен), получени в присъствие на различни анионни дотанти"

 

20 октомври 2015 г. Андрей Милчев: “Зависимост на налягането и повърхностното напрежение от степента на гъвкавост на полимери и ПАВ

 

06 октомври 2015 г. Александра Камушева: “Неизотермична кристализация при богати на железни оксиди стъклокерамики от промишлени отпадъци