Сбирки на Колоквиума "Странски-Каишев" за 2018 - 2019 г.

На 10 декмври 2019 г. на заседание на Колоквиума по Фазообразуване и Кристален Растеж Никола Мирчев представи доклад на тема:

"Изследване на влиянието на неорганични добавки върху коефициента на термично разширение в керамични композитни материали и тънки филми" - отчет за първа година на редовен докторант

 

На 26 ноември 2019 г. на заседание на Колоквиума по Фазообразуване и Кристален Растеж Николай Йорданов представи доклад на тема:

"Синтеровани стъкло-керамики и пеноматериали от металургични шлаки"

 

На 08 октомври 2019 г. на заседание на Колоквиума по Фазообразуване и Кристален Растеж Андрей Милчев представи доклад на тема:

"Топология на пространството и фазови преходи - геометрични ефекти при полимерни течни кристали"

 

На 01 октомври 2019 г. на заседание на Колоквиума по Фазообразуване и Кристален Растеж се проведе процедура за отчисляване от редовна докторантура на Анелия Накова (ИФХ-БАН) с научен ръководител проф. дхн Весела Цакова, "Приложно-ориентирани проводящи полимерни материали за електрокатализатори и химични сензори"

 

На 24 септември 2019 г. на заседание на Колоквиума по Фазообразуване и Кристален Растеж Christian Teichert - Institute of Physics, Montanuniversität Leoben, 8700 Leoben, Austria изнесе лекцията:

"Atomic Force Microscopy based characterization of semiconductor nanostructures"

 

На 17 септември 2019 г. на заседание на Колоквиума по Фазообразуване и Кристален Растеж Владимир Тасев  - Air Force Research Laboratory, Sensors Directorate, Dayton, OH, USA изнесе лекцията:

"Thick hydride vapor phase heteroepitaxy: a novel approach to growth of nonlinear optical materials"

 

На 21 май 2019 г.  на заседание на Колоквиума по Фазообразуване и Кристален Растеж Василена Карабожикова - ИФХ-БАН изнесе лекцията:

"Отлагане на сребро в слоеве от поли(3,4-етилендиокситиофен) и електрокаталитични свойства на полимерните покрития за някои окислителни реакции"  (Предзащита на дисертационен труд)

 

На 23 април 2019 г. на заседание на Колоквиума по Фазообразуване и Кристален Растеж А. Милчев - ИФХ БАН изнесе лекцията:

"Десорбция на полимерна верижка от въглеродна нанотръбичка – теория, числен експеримент и примери от биологията и зоологията"

 

На 11 декември 2018 г. на заседание на Колоквиума по Фазообразуване и Кристален Растеж А. Накова - ИФХ БАН изнесе лекцията: "Електрохимично окисление на глицерол върху слоеве от поли (3,4- етилендиокситиофен)"

 

На 10 юли 2018 г. на заседание на Колоквиума по Фазообразуване и Кристален Растеж Александра Камушева, задочен докторант - ИФХ БАН, изнесе лекцията: "Синтез и структура на стъклокерамики, получени при имобилизиране на големи количества металургични отпадъци" - предзащита за ОНС „доктор“

 

На 26 юни 2018 г. на заседание на Колоквиума по Фазообразуване и Кристален Растеж Marin Bukov, Department of Physics, University of California, Berkeley, USA изнесе лекцията: "Reinforcement Learning to Autonomously Control Strongly Periodically-Driven Systems"