Сбирки на Колоквиума "Странски-Каишев" за 2013 г.

10 Декември 2013, Богдан Рангелов: Двумерно зародишообразуване и критична ширина на терасата при хомоепитаксия върху Si(111) - (7x7)

 

03 Декември 2013, Радост Паскова: Модификации на SiO2 - синтез, свойства и приложения

 

28 Ноември 2013, Ани Шумкова, Валерия Стоянова: Зеолитизация на пепели от български топлоелектроцентрали

 

26 Ноември 2013, Ивайло Димитров: "Разтваряне на ромбоедрични кристали от инсулин при физиологично-релевантни условия "ин витро"

 

12 Ноември 2013, Фейзим Ходжаоглу: Кинетика на кристализация на тетрагонални лизозимни кристали

 

02 Юни 2013, Кати Аврамова: Конформационни и динамични свойства на линейни полимерни молекули в присъствие на геометрични ограничения и/или под действие на хомогенно външно поле” - предзащита на дисертация за пръсъждане на образователната и научна степен "доктор"

 

28 Май 2013, Петър Векилов: Protein conformational flexibility as a prerequisite for the formation of crystalline nuclei

 

14 Май 2013, Димо Кашчиев: Провал на теорията на зародишообразуване при кристали със силно анизотропни междумолекулни взаимодействия

 

26 Март 2013, Весела Цакова: Волтамперометрични изследвания - общи понятия и приложения в електроаналитичната химия

 

19 Март 2013, Веселин Тончев: Явления на групиране на стъпала върху вицинални повърхности: разширена класификация и примери от основните типове групиране