Цветан Добрев

С П И С Ъ К

на научни публикации, авторски свидетелства и патенти на доц. д-р Цветан Добрев

 

1. К.Л.Хампарцумян, Цв.Добрев, Технология на изработка и изследване на отнасянията на кислороден електрод, Сб. доклади от научна сесия на ВХТИ-София кн.1, (1973) 208.

2. Цв.Добрев, Н.Балканджиева, Изследвания върху борфлуороводороден електролит за блестящо кадмиране, Сб. доклади от национална конф. по технология на галв. покр. София, 1970, Секция “Галванотехника”, стр.191.

3. Цв.Добрев, Н.Балканджиева, Ат.Колев, Цв.Мутафчиев, Нетоксичен електролит за блестящо кадмиране, Машиностроене, кн.1, (1973) 26; Technika zagranizna 10 (1973) 35 (pol.).

4. П.Янев, Цв.Добрев, Н.Балканджиева, Изследване на корозионната устойчивост на блестящи кадмиеви покрития, Химия и индустрия кн.3 (1973) 135.

5. Цв.Мутафчиев, Цв.Добрев, Ат.Колев, Н.Балканджиева, Сравнителни изследвания върху разсейващата способност на кисели и цианидни електролити за блестящо кадмиране, Сб. доклади от нац. конф. с межд. участие “Галвано’72”, София, 1 (1972) 153.

6. Ат.Колев, Цв.Мутафчиев, Цв.Добрев, Н.Балканджиева, Влияние на някои органични добавки към електролити за кадмиране върху енергията на активиране, Сб. доклади от национална конференция с международно участие “Галвано,72”, София, 1 (1972) 159.

7. Н.Йорданов, Ат.Колев, Цв.Мутафчиев, Н.Балканджиева, Цв.Добрев, Изследване влиянието на някои органични добавки върху електролитното отлагане на цинк от амониевохлоридни електролити и качествата на получените покрития, Сб.доклади от научно-техническа конф. с межд. участие “Галванични покрития и съоръжения”, Русе, (1973) 68.

8. Цв.Добрев, Ат.Колев, Цв.Мутафчиев, Н.Йорданов, Н.Балканджиева, Изследване влиянието на някои хетероциклени съединения върху кинетиката на отлагането на цинк от нетоксични електролити, Сб.докл.от науч.-техн.конф.с межд.участие “Галванични покрития и съоръжения”, Русе, (1973) 81.

9. Н.Балкандижева, Цв.Мутафчиев, Ат.Колев, Цв.Добрев, Н.Йорданов, Изследвания върху структурата на кадмиеви покрития, отложени от сярнокисел кадмиев електролит, Сб.докл.от науч.-техн.конф.с межд.участие “Галванични покрития и съоръжения”, Русе, (1973) 126.

10. М.Михайлов, Цв.Добрев, Н.Балкандижева, Н.Йорданов, Изследване влиянието на някои добавки върху вътрешните напрежения на кадмиеви и цинкови покрития, III национална конф.с межд. участие по технология на галв.покрития и съоръжения “Галвано,74”, Варна, 1974

11. Цв.Добрев, Н.Мулешков, Ф.Маркова, Й.Загоров, Е.Божорова, Отлагане на блестящи кадмиеви покрития из нецианидни електролити. Нецианиден електролит за поцинковане, Доклад на науч.-техн.конф.с межд.участие, Русе, 1975.

12. Цв.Добрев, Н.Атанасов, М.Монев, Д.Попов, Ст.Рашков, Анализ на възможностите за практическо приложение на разработките за микропорести и микропукнатинести никел-хромови покрития, 1977.

13. Ст.Рашков, Г.Райчевски, М.Монев, Цв.Добрев, Аномальныe явления при растворении электрохимических покрытий хрома в кислой среде, Сб.докл.от симпозиума по СИВ “Разтваряне на металите и сплавите в активно състояние”, София, 1977.

14. St.Rashkov, N.Atanassov, Ts.Dobrev, I.Uzunova, M.Monev, K.Koev, S.Nikolova, R.Kaishev, Microporous Nickel-Chromium Proteсtive Decorative Coatings with Improved Corrosion Resistance, 7th Int. Congres on Metallic Corrosion, Rio de Janeiro, Brasil, 1978, p.1812-21.

15. Цв.Добрев, Многослойни мед-никел-хромови покрития, Национална прогноза, София (1979) 62-68.

16. Д.Стойчев, Л.Миркова, Цв.Добрев, Експлоатационни характеристики на технологията за блестящо кисело помедняване Б-72-11, Chemisky primysl, Прага, VII (1980) 334 (чех.).

17. С.Николова, Цв.Добрев, М.Монев, К.Коев, И.Узунова, Ст.Рашков, Влияние на условията за получаване на композиционни никелови слоеве върху пористостта на системата никел сил/хром, Сб.докл.от II-ра национална науч.-техн.конф.с межд.участие “Корозия и защита от корозия’80”, Варна, 2 (1980) 72-74.

18. Цв.Добрев, Хр.Бояджиев, Математическо моделиране на порестостта при отлагане на никел-хромови покрития, Известия по химия при БАН, 15 2 (1982) 157-162.

19. Цв.Добрев, Хр.Бояджиев, Приложение на планирания експеримент в галванотехниката, Науч.-техн.конф.по галванотехника, Русе, 1982

20. Цв.Добрев, М.Монев, Хр.Бояджиев, Ст.Рашков, Оптимизиране на системата мед-никел-хром за постигане на максимална корозионна устойчивост, III-та национална науч.-техн.конфер.с межд.участие “Корозия и защита от корозия’82”, Варна, 1982.

21. Цв.Добрев, М.Монев, С.Николова, Хр.Бояджиев, Ст.Рашков, Корозионно-защитен ефект на отделни слоеве на системата мед-никел-микропорест хром, Изв. по химия при БАН 16 4 (1983) 556-562.

22. M. Monev, T. Milusheva, Ts. Dobrev, S. Nikolova, G. Raichevski, EUROCORR’82, 115th Event of the European Federation of Corrosion, Section I, Budapest, 1982, pp.79-85.

23. Ст.Рашков, Цв.Добрев, С.Николова, М.Монев, С.Плетенев, И.Узунова, К.Коев, Повишаване на корозионната устойчивост на многослойната система мед-никел-хром с използване на технологията “Хромопор”, Химия и индустрия 9 (1983) 408-409.

24. Л.Нанова, В.Кожухаров, Г.Райчевски, Цв.Добрев, М.Монев, Исследования коррозионной стойкости покрытий медь-никель-хром как предпосылка для оптимизации антикоррозионной защиты в различных климатических условиях, Четвертая международная научно-техническая конференция по проблеме СЭВ “Разработка мер защиты металлов от коррозии”, Варна, Сб. доклады, 2 (1985) 172-175.

25. L.Nanova, V.Kojoukharov, G.Raichevski, Ts.Dobrev, M.Monev, Protective Properties of Multilayer Copper-Nickel-Chromium Coatings under Various Climatic Conditions, Transactions of the SAEST 20 4 (1985) 151-160, India.

26. Цв.Добрев, М.Монев, С.Николова, Влияние потенциальных разниц и толщины слоев на коррозионно-защищающей способность медь-никель-хромовых систем, Варна, Сб. доклады, 2 (1985) 15-18.

27. Ts. Dobrev, M. Monev, S. Nikolova, St. Rashkov, Evaluation of the Corrosion Protection Properties of Multilayer Copper-Nickel-Chromium Deposits, Surface Technology 29 (1986) 27-39.

28. Ts. Dobrev, M. Monev, S. Nikolova, St. Rashkov, Chr. Boyadjiev, A Highly Efficient Technology for Plating Multilayer Copper-Nickel-Chromium Deposits, Bulletin of Electrochemistry 1 (1985) 463-467, India.

29. Цв.Добрев, М.Монев, С.Николова, Ст.Рашков, Сравнителни корозионни изпитания на многослойни никел-хромови покрития, Национална науч.-техн.конф.с межд.участие “Галвано’85”, Русе, 10-12.X.1985; Ts.Dobrev, M.Monev, S.Nikolova, St.Rashkov, Comparative Corrosion Tests of Multilayer Nickel-Chromium Coatings, Surf.Coat.Technol. 31 (1987) 127-135.

30. Z.Solov’eva, L.Solodkova, St.Rashkov, S.Nikolova, M.Monev, Ts.Dobrev, The Effect of the Concentration of Chromic Acid upon the Structure and Properties of Chromium Coatings, 37th Meeting of ISE, Vilnius, 1986 II p. 269-271.; Л.Солодкова, Э.Соловьева, М.Монев, С.Николова, Ст.Рашков, Цв.Добрев, Влияние концентрации хромовой кислоты на структуру и свойства хромовых покрытий, Электрохимия 23 4 (1987) 545-548.

31. M.Monev, Ts.Dobrev, S.Nikolova, R.Stojanchev, St.Rashkov, Inclusion of Non-conductive Particles in Electrodeposited Nickel Coatings, 31-st Intern.Congress of Pure and Appl.Chem., 1987, Sofia, Bulgaria, Posters 3.7.83.; M.Monev, Ts.Dobrev, S.Nikolova, R.Stojanchev, St.Rashkov, Inclusion of Non-conductive Particles in Electrodeposited Nickel Coatings, Surf.Coat.Technol. 34 (1988) 493-499.

32. M.Monev, Ts.Dobrev, Determination of  Throwing Power Using the Hull Cell, In the Euro-Asian Interfinish, Oct.’91, Israel; Metal Finishing, October, 90 (1992)50-53.

33. Ts.Dobrev, M.Monev, St.Rashkov, A method for the Evaluation and Forecasting of the Corrosion Protection Properties of Multilayer Ni-Cr and Cu-Ni-Cr Electrodeposited Coatings, In the Programme of the Euro-Asian Interfinish, Oct.’91, Israel; Communications of the Department of Chemistry, Bulg.Acad.Sci. 25 1 (1992) 49-56.

34. I.Ivanov, Ts.Dobrev, St.Rashkov, Modelling and Optimization of Zinc Electroextraction from Electrolytes Containing Antimony, Germanium and Nickel, Communications of the Department of Chemistry, Bulg.Acad.Sci. 24 3 (1991) 400-404.

35. Ts.Dobrev, St.Rashkov, Investigation of Processes Occuring During the Electrodeposition of Lead, Intern.Scientific and Technical Symposium, Galvano’91, 1991, Edited by N. Atanassov and St. Rashkov, Varna, Bulg., Proceedings of the Symposium, p. 272-278.

36. Ts.Dobrev, St.Rashkov, Investigation of Processes Occuring During the Electrodeposition of Lead. Part I. Electrorefining of Lead, Communications of the Department of Chemistry, Bulg.Acad.Sci. 25 2 (1992) 205-214.

37. Ts.Dobrev, St.Rashkov, Investigation of Processes Occuring During the Electrodeposition of Lead. Part II. Electrowinning of Lead, Ided 25 2 (1992) 215-226.

38. M.Petrova, Z.Noncheva, Ts.Dobrev, St.Rashkov, N.Kunchev, D.Petrov, S.Vlaev, V.Michnev, Sv.Zarev, L.Georgieva, D.Buttinelli, Investigation of the processes of obtaining plastic treatment and electrochemical behaviour of lead alloys as anodes during the electroextraction of zinc. Part I. Behaviour of Pb-Ag, Pb-Ca and Pb-Ag-Ca Alloys, Hydrometallurgy 40 (1996) 293-318.

39. St.Rashkov, Y. Stefanov, Z.Noncheva, M.Petrova, Ts.Dobrev, N.Kunchev, D.Petrov, S.Vlaev, V.Michnev, Sv.Zarev, L.Georgieva, D.Buttinelli, Investigation of the processes of obtaining plastic treatment and electrochemical behaviour of lead alloys as anodes during the electroextraction of zinc. Part II. Electrochemical formation of phase layers on binary Pb-Ag and Pb-Ca, and ternary Pb-Ag-Ca alloys in a sulphuric-acid electrolyte for zinc electroextraction, Hydrometallurgy 40 (1996) 319-334.

40. Ts.Dobrev, St.Rashkov, Processes During the Electrorefining and Electrowinning of Lead. Presented at the Jubilee Symposium on Chemistry, Cluj-Napoca, Romania, 1994, Studia Univ. Babes-Bolyai Chemia, 41 2, (1996) 138-150; Hydrometallurgy 40 (1996) 277-291.

41. Ts.Dobrev, N.Petkova, Iv.Krastev, M.Nikolova, St.Rashkov, Corrosion Protective Properties of Iridescent Yellow Chromated Zinc Coatinghs, Proceedings IV Corrosion Symposium, Istanbul, Turkey, 1994, pp 9-16.

42. S.Nikolova, Ts.Dobrev, M.Monev, Determination of Trivalent Chromium in Chromium Plating Solutions, Metal Finishing 93 (1995) 12 14 16-18.

43. Ts.Dobrev, M.Monev, I.Krastev, W.Richtering, R.Zlatev, St.Rashkov, Electrochemical Determination of Corrosion Protection Properties of Chromated Zinc, Zinc Alloy and Cadmium Electroplated Coatings, Trans.Inst.Met.Fin. 74 2 (1996) 45-50.

44. Ts.Dobrev, M.Monev, I.Krastev, W.Richtering, R.Zlatev, St.Rashkov, Electrochemische Methode und Messgerat zur Bewertung der Schutzwirkung von Chromatierschichten auf Galvanischen Zink, Zinklegierungs- und Cadmiumuberzugen, Galvanotechnik 87 11 (1996) 3605-3608.

45. Ts.Dobrev, M.Monev, I.Krastev, W.Richtering, R.Zlatev and St.Rashkov, Tester for Express Determination of the Corrosion Protective Properties of Chromate Films on Zn, Zn-Alloys and Cadmium Coating, Trans.Inst.Met.Fin. 74 5 (1996) Bull.11 (кратко съобщение).

46. Цв.Добрев, М.Монев, И.Кръстев, Р.Златев, Ст.Рашков, Метод и аппарат для экспрессного определения коррозионно-защитной способности хроматированных цинковых, сплавных цинковых, и кадмиевых, гальванических покрытий, Sci. Procceed. of the Sci-Techn. Union of Mechanical Eng., Int.Congr. of Mechanical Eng. Technologies’97, Corrosion Protection, Section VII, Jan IV Vol. 9 (18), Sept.1997.

47. St.Rashkov, Ts.Dobrev, Z.Noncheva, Y.Stefanov, B.Rashkova, M.Petrova, Lead-Cobalt Anodes for Electrowinning of Zinc from Sulphate Electrolytes, Referat on 7th Int.Fischer Symposium, Univ.Karlsruhe, Germany, 1997; Hydrometallurgy 52 (1999) 223-230.

48. Ts.Dobrev, C.Cachet, R.Wiart, Influence of Co2+ Ions on the Cathode Behaviour During Zinc Electrowinning, J.Appl.Electrochem. 28 11 (1998) 1195-2003.

49. Stefanov Y., M. Petrova, Z. Noncheva, Ts. Dobrev, Kinetics of the Anodic Processes During the Electrowinning of Zinc from Sulphate Electrolytes, Bulg. Chem. Comm. 31 1 (1999) 84-97.

50. M.Petrova, Y.Stefanov, Z.Noncheva, Ts.Dobrev, St.Rashkov, Electrochemical Behaviour of Lead Alloys as Anodes in Zinc Electrowinning, Referat on 7th Int.Fisher Symposium, Univ.Karlsruhe, Germany, 1997; British Corrosion Journal 34 3 (1999)198-200.

51. I.Ivanov, Y.Stefanov, Z.Noncheva, M.Petrova, Ts.Dobrev, L.Mirkova, R.Vermeersch, J.P.Demaerel, Insoluble Anodes Used in Hydrometallurgy. Part I. Corrosion Resistance of Lead and Lead Alloy Anodes, Hydrometallurgy 57 (2000) 109-124.

52. I.Ivanov, Y.Stefanov, Z.Noncheva, M.Petrova, Ts.Dobrev, L.Mirkova, R.Vermeersch, J.P.Demaerel, Insoluble Anodes Used in Hydrometallurgy. Part II. Anodic Behaviour of Lead and Lead Alloys Anodes, Hydrometallurgy 57 (2000) 125-139.

53. Ts. Dobrev, M. Monev, I. Krastev, R. Zlatev, St. Raschkov, W. Richtering, An Electrochemical Method for Determination for Corrosion Protection Properties of Chromate Films onto Zinc, Zinc Alloys and Cadmium Electroplated Coatings, Proceedings of the VIIth International Corrosion Symposium, Istanbul, Turkey, 2000, 442-449.

54. Y.Stefanov, M.Petrova, Z.Noncheva and Ts.Dobrev, Corrosion and Electrochemical Behaviour of New Anodic Materials, Proceedings of the VIIth International Corrosion Symposium, Istanbul, Turkey, 2000 63-70.

55. A.Hrussanova, L.Mirkova, Ts.Dobrev, Corrosion Behaviour of Pb-Co3O4 Composite Anode in Copper Electrowinning, Proceedings of the VIIth International Corrosion Symposium, Istanbul, Turkey, 2000 488-495.

56. Яв.Стефанов, М.Петрова, З.Нончева, Цв.Добрев, Нови анодни материали за електроекстракцията на цинк от сулфатни електролити, Научни известия на НТС по Машиностроене, Година VII, Брой 3 (54), Младежка научна сесия, 2000, София, 144-149.

57. А.Хрусанова, Л.Миркова, Цв.Добрев, Pb-Co3O4 композитни аноди при електроекстракция на мед, Научни известия на НТС по Машиностроене, Година VII, Брой 3(54), Младежка научна сесия, 2000, София, 138.

58. R. Mantcheva, Z. Dobrev, Korrosionsfestigkeit von Bleilegierungsanoden, Metalloberflache, Jahrg. 54 1 (2000) 33-37.

59. A.Hrussanova, L. Mirkova, Ts. Dobrev, Anodic Behaviour of the Pb-Co3O4 Composite Coating in Copper Electrowinning, Hydrometallurgy 60 (2001) 199-213.

60. A.Hrussanova, L.Mirkova, Ts.Dobrev, Electrochemical Properties of Pb-Sb, Pb-Ca-Sn and Pb- Co3O4  Anodes in Copper Electrowinning, J. Appl. Electrochem. 32 5 (2002) 505-512.

61. Y.Stefanov, Ts.Dobrev, Potentiodynamics and Electron-Microscopy Investigations of New Anodic Materials, University of Chemical Technology and Metallurgy, Jubilee Scientific Conference with International Participation, Abstracts, Sofia, 4-5 June 2003; Journal of the University of Chemical Technology and Metallurgy XXXVIII 2 (2003) 485-490.

62. A.Hrussanova, L.Mirkova, Ts.Dobrev, S. Vasilev, Influence of temperature and current density on oxygen overpotential and corrosion rate of Pb-Co3O4, Pb-Ca-Sn, and Pb-Sb anodes for copper electrowinning: Part I, Hydrometallurgy 72 (2004) 205-213.

63. A.Hrussanova, L.Mirkova, Ts.Dobrev, Influence of additives on the corrosion rate and oxygen overpotential of Pb-Co3O4, Pb-Ca-Sn, and Pb-Sb anodes for copper electrowinning: Part II, Hydrometallurgy 72 (2004) 215-224.

64. P.Tsokov, V.Blaskov, Y.Stefanov, Ts.Dobrev, Synthesis of Cobalt Titanates and their Stability in Sulphate Solutions, Technomat&Infotel 2004, Slunchev Brjag, 2004; Electronic Journal “International Research Publication” 1 (2004) 121–128.

65. Ts.Dobrev, M.Monev, I.Krastev, R.Zlatev, An Electrochemical Method for Determination of the Corrosion Protection Ability of Cromate Films onto Zn, Zn alloy and Cd Electroplated Coatings, Proc. XIX Symp. Corrosion and Material Protection, Belgrad, Tara, 2004, pp. 29-32.

66. Y.Stefanov, Ts.Dobrev, Developing and studying of the properties of Pb-TiO2 composite anodes for the electrowinning of zinc, Trans. Inst. Met. Fin. 83 6 (2005) 291-295.

67. Y.Stefanov, Ts.Dobrev, Potentiodynamic and electronmicroscopy investigations of lead-cobalt composite anodes for zinc electrowinning, Trans. Inst. Met. Fin. 83 6 (2005) 296-299.

68. Ts. Dobrev, Mathematical approach for etching of printed circuit boards, Bulg. Chem. Comm. 37 2 (2005) 100 – 104.

69. Ts.Dobrev, M.Monev, I.Krastev, R.Zlatev, An electrochemical method for determination of the corrosion protection ability of chromate films onto Zn, Zn alloy and Cd electroplated coatings, Iizabrani radovi sa XIX simpozijuma o koroziji i zaštiti materijala, broj 1, Zaštita materijala 46 1 (2005) 49-50.

70. Ts.Dobrev, M.Monev, I.Krastev and R.Zlatev, New Possibilities for Evaluation of Protective Ability of Thin Films on Coatings and Metals, International Workshop Sandanski, Nanostructured Materials in Electroplating, 2006, Poster presentation and Book of papers, pp 147-151.

71. Y.Stefanov, Iv.Valchanova, Sn.Magaeva, Ts.Dobrev, Electrochemical behaviour of lead-titanium composite anodes during the zinc electrowinning, Annual Scientific Session of Chemical department at PU “P. Hilendarski”, June 15-16, 2006, Hisar, Poster presentation and Scientific papers – Chemistry, vol. 34, book 5, 2006, 131-137.

72. S.Valdez, R.Zlatev, W.Schorr, G.Rosas, Ts.Dobrev, M.Monev, I.Krastev, Rapid method for corrosion protection determination of VCI films, Anti-Corrosion Methods and Materials, 53 6 (2006) 362-366.

73. Цв.Добрев, М.Монев, И.Кръстев, Р.Златев, Електрохимични методи за оценка на защитната способност на галванични покрития и конверсионни филми, Лекция и постер, Софийски електрохимични дни, 5-6 окт. 2007 г., София; Ts.Dobrev, M.Monev, I.Krastev, R.Zlatev, Electrochemical methods for evaluation the protective ability of electroplated coatings and conversion films, Bulg. Chem. Comm, 40 3 (2008) 198-201.

74. Y.Stefanov, I.Valchanova, S.Magaeva, Ts.Dobrev, Investigations of composite coatings used as anodes for zinc electroextraction from sulphate electrolytes, Sofia Electrochemical Days, October 5-6, 2007, Poster and paper Bulg. Chem. Comm, 40 3 (2008) 277-280.

75. Ts.Dobrev, M.Monev, I.Krastev, R.Zlatev, N.Petkova and Kr.Petrov, Corrosion Protection Properties of Conversion Films on Electrodeposited Zinc Coatings, NPS’08 “Nanoscale Phenomena and Structures in Bulk and Surface Phases”, 2008, Sofia,  poster presentation; Book of proceedings "Nanoscale Phenomena and Structures", edited by D. Kashchiev, Prof. M. Drinov Publishing House, Sofia, 2008, 309-312.

76. Ts.Dobrev, Y.Stefanov, I.Valchanova, S.Magaeva, Anodic behavior of lead alloys in sulphate electrolytes, 7th Int. Conf. On Lead-Acid Batteries LABAT’2008, Varna, Proceedings, p. 61-64.

77. Ts.Dobrev, I.Valchanova, Y.Stefanov, S.Magaeva, Investigations of new anodic materials for zinc electrowinning, Transactions of the Institute of Metal Finishing 87 3 (2009) 136-140.

78. И.Вълчанова, Я.Стефанов, Ц.Добрев, С.Влаев, К.Стефанов, 11th Workshop “Nanoscience & Nanotechnology 2009”, Варна; I.Valchanova, Y.Stefanov, Ts.Dobrev, S.Vlaev, K.Stеfanov, Nanocomposite materials and metallurgical alloys used as anodes for zinc electroextraction, Nanoscience & Nanotechnology 10 2010 128-130.

79. M.Georgieva, M.Petrova, Z.Noncheva, Ts.Dobrev, System Studying for Creating a Statistical Model of the Electroless Copper Plating on Textiles, 12th Int. Symp. “Materials, Methods & Technologies”, 2010, Sunny Beach, Proc in Journal of International Scientific Publications 4 1 (2010) 413-421.

80. I.Valchanova, I.Stefanov, Y.Stefanov, K.Tabakova, Ts.Dobrev, Blocking of harmful effect of bismuth ions during electroextraction of zinc from sulphate electrolytes, Transactions of the Institute of Metal Finishing 89 4 (2011) 210-215.

 

Авторски свидетелства

1. К.Хампарцумян, В.Манев, Цв.Добрев, Въздушен (кислороден) газодифузионен електрод за горивни елементи и системи метал-въздух, Авт.свид. НРБ № 15104, рег.№ 13247/69.

2. Цв.Мутафчиев, Цв.Добрев, Н.Балканджиева, Ат.Колев, Електролит за директно блестящо кадмиране, Авт.свид. НРБ № 16666, рег. 17510/71.

3. Цв.Мутафчиев, Цв.Добрев, Н.Балканджиева, Ат.Колев, Комбиниран блясъкообразувател към електролит за кадмиране, Авт.свид. НРБ № 18296, рег. 20318/72.

4. Цв.Мутафчиев, Цв.Добрев, Н.Балканджиева, Ат.Колев, Н.Йорданов, Б.Трендафилов, Добавка към флуороборатен електролит за барабанно кадмиране, Авт.свид. НРБ № 19491, рег. 23535/73.

5. Ат.Колев, Цв.Мутафчиев, Н.Йорданов, Цв.Добрев, Н.Балканджиева, Б.Трендафилов, Комбинирана добавка към електролит за поцинковане, Авт.свид. НРБ № 19490, рег. 23534/73.

6. Цв.Добрев, Н.Мулешков, Е.Божорова, Св.Виденов, Хлориден електролит за блестящо поцинковане, Авт.свид. НРБ № 22252, рег. 29165/75.

7. Ст.Рашков, Н.Атанасов, Цв.Добрев, М.Монев, И.Узунова, К.Коев, С.Николова, Р.Каишев, Метод за получаване на галванично микропоресто никел-хромово покритие, Авт.свид.НРБ № 24886, рег.№ 37552/77.

8. Ст.Рашков, М.Монев, Н.Атанасов, Цв.Добрев, Г.Райчевски, Р.Каишев, С.Николова, С.Герджикова, Авт.свид.НРБ № 25571, рег.№ 37842/77.

9. Ст.Рашков, Цв.Добрев, Д.Попов, Д.Стойчев, Н.Атанасов, М.Монев, С.Николова, И.Витанова, Л.Лютов, М.Атанасов, Д.Добрев, В.Овчарова, В.Спирова, Р.Райчев, В.Николов, Д.Вълков, А.Тодоров, Метод за получаване на тънки защитно-декоративни никел-мед-никелови покрития, Авт.свид.НРБ № 30413, рег.№ 46543/80.

10. Ст.Рашков, Цв.Добрев, М.Монев, С.Николова, И.Узунова, К.Коев, Р.Каишев, М.Л.Хина, С.С.Плетенев, И.М.Косников, З.И.Бражкина, З.И.Прокофьева, Т.Г.Сидерова, Ю.П.Бородин, Електролит за получаване на микропоресто никел-хромово покритие, Авт.свид.НРБ № 36720, рег.№ 48779/80.; М.Л.Хина, С.С.Плетенев, И.М.Косников, З.И.Бражкина, З.И.Прокофьева, Т.Г.Сидерова, Ю.П.Бородин, Ст.Рашков, Цв.Добрев, М.Монев, С.Николова, И.Узунова, К.Коев, Р.Каишев, Электролит для получения композиционных электролитических покрытий на основе никеля, Авт.свид.СССР № 1008284, рег.№ 3247742/81.

11. Д.Стойчев, Е.Стоянова, Е.Ловджиев, Д.Попов, И.Витанова, Цв.Добрев, М.Монев, С.Николова, Байцващ разтвор за отстраняване на окалината от повърхността на термообработени детайли от нисколегирана стомана, Авт.свид.НРБ № 34122, рег.№ 56758/82.

12. Ст.Рашков, К.Коев, И.Узунова, Цв.Добрев, М.Монев, Н.Атанасов, С.Николова, Р.Каишев, Метод за обработване на бентонитова добавка към електролити за получаване на електрохимични композиционни покрития, Авт.свид.НРБ, рег.№ 64468/84.

13. Л.Н.Солодкова, З.А.Соловьева, Ст.Рашков, Цв.Добрев, М.Монев, С.Николова, Електролит за отлагане на хромови покрития и начин за приготвяне, Авт.свид.НРБ, рег.№ 71520/85.;  Л.Н.Солодкова, З.А.Соловьева, Ст.Рашков, Цв.Добрев, М.Монев, С.Николова, Электролит хромирования и способ приготовления, Авт.свид.СССР № 1308648, рег.№ 3881037/85.

14. Ст.Рашков, Цв.Добрев, М.Монев, С.Николова, К.Коев, И.Узунова, В.Спирова, С.С.Плетенев, З.И.Прокофьева, И.М.Косников, Многослойно защитно-декоративно мед-никел-хромово покритие, Авт.свид.НРБ, рег.№ 74678/86.

15. Цв.Добрев, М.Монев, С.Николова, Ст.Рашков, К.Хампарцумян, Метод за комплексно определяне на корозионната устойчивост на многослойни галванични покрития, Авт.свид.НРБ, рег.№ 74677/86.

16. И.Енчев, Л.Старев, Е.Илел, Ст.Рашков, Цв.Добрев, Метод за преработване на окисно-сулфатни оловни съединения, Авт.свид.НРБ, рег.№ 89565/17.08.1989.

 

Патенти

1. Цв.Добрев, М.Монев, Ив.Кръстев, Р.Златев, Ст.Рашков, Метод за ускорено изпитване на защитни слоеве върху метални повърхности, Бълг.патент № 61538, рег.№ 99469/02.03.1995.

2. “Електролит за електроекстракция на цинк с инхибитор на обратното разтваряне на цинка”, подадена на 22.12.2011 г.; Държавен рег. № 111 108; Заявители-изобретатели: ИФХ-БАН, ИОХ-БАН, Иван Кръстев, Иван Иванов, Надежда Табакова, Иван Енчев, Явор Стефанов, Цветан Добрев., Публикувано резюмето на заявката в месечния бюлетин на Патентното ведомство, № 6, 2013, стр. 14.

3. “Метод за отстраняване на флуорни йони от неутрални електролити за електроекстракция на цинк”, подадена на 10 / 01 / 2012 г.; Държавен рег. № 111 119;  Заявители-изобретатели: ИФХ-БАН, Иван Кръстев, Никола Добрев, Иван Иванов, Иван Енчев, Явор Стефанов, Цветан Добрев, Публикувано резюмето на заявката в месечния бюлетин на Патентното ведомство, № 7, 2013, стр. 16.