Доцент д-р Камелия Камбурова

 

  
   
  

Доцент д-р Камелия Камбурова-Петкова

 

 

Телефон:

02 979 3564

 

Email:

kamelia@ipc.bas.bg

 

Стая:

420

 

Участие в ръководни органи / научни звена:

 

Наукометрични показатели

Публикации