Доцент д-р Нели Божкова

 

    

Доцент д-р Нели Божкова

 

 

Телефон:

02 979 3596

 

Email:

nelly.boshkova@ipc.bas.bg

 

Стая:

520

 

Участие в ръководни органи / научни звена:

  • Електрохимия

 

Наукометрични показатели

Публикации