Професор дхн Весела Цакова-Станчева

професор дхн Весела Цакова-Станчева

 

Позиция:

Ръководител на секция "Фазообразуване, кристални и аморфни материали"

 

Телефон:

02 979 2580

02 979 2557

 

Факс:

 

 

Email:

tsakova@ipc.bas.bg

 

Стая:

400, 404

 

Участие в ръководни органи / научни звена:

 

Наукометрични показатели

Лична страница