Профил на Купувача

Вътрешни правила за поддържането на профила на купувача в ИФХ "Акад. Р. Каишев", БАН, 2014 (прочети)

 

11.10.2019г.

ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ, ОБУЧЕНИЕ ЗА РАБОТА И ГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА НА ДВУКАНАЛЕН ОСЦИЛОСКОП
 

 

І. Решение за откриване на обществена поръчка (изтегли)
ІІ. Покани (изтегли)
III. Образци на документи (изтегли doc)
VІІ. Проект на договор (изтегли)  
Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)  (изтегли в pdf, изтегли в xml)

 

31.07.2019г.

ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ, ОБУЧЕНИЕ ЗА РАБОТА И ГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА НА ДВУКАНАЛЕН ОСЦИЛОСКОП
 

 

І. Решение за откриване на обществена поръчка (изтегли)
ІІ. Покани (изтегли)
III. Образци на документи (изтегли doc)
VІІ. Проект на договор (изтегли)  
Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)  (изтегли в pdf, изтегли в xml)

 

Протокол на комисията (изтегли) 11.09.2019г.
Доклад на комисията (изтегли) 11.09.2019г.
Решение (изтегли) 11.09.2019г.
Обявление за обществена поръчка (изтегли) 27.09.2019г.

 

 

29.05.2019г.

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

С ПРЕДМЕТ:

"ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА АПАРАТУРА ЗА

РЕНТГЕНОВО-ФЛУОРЕСЦЕНТЕН АНАЛИЗ И АПАРАТУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА

РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ НА ЧАСТИЦИ ПО РАЗМЕР ЧРЕЗ ЛАЗЕРНО СВЕТОРАЗСЕЙВАНЕ"

 

 

І. Решение за откриване на обществена поръчка (изтегли)

ІІ. Обявление за обществена поръчка (изтегли)

ІІІ. Описание на поръчката. Ред и условия за провеждане на открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка (изтегли)

ІV. Техническа спецификация (изтегли)

V. Методика за определяне на комплексната оценка на офертите (изтегли)

VI. Образци на документи и указания за подготовката им (изтегли pdf) (изтегли doc)

VІІ. Проект на договор (изтегли)

Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) по позиция 1 (изтегли в pdf, изтегли в xml)
Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) по позиция 2 (изтегли в pdf, изтегли в xml)
Разяснение по Чл. 33 на ЗОП (изтегли в pdf) 14.06.2019г.
Съобщение за отваряне на ценовите предложения (изтегли) 07.08.2019г.
Протокол на комисията (изтегли) 15.08.2019г.
Приложения към протокола (изтегли) 15.08.2019г.
Доклад на комисията (изтегли) 15.08.2019г.
Решение (изтегли) 15.08.2019г.
   
Подписани договори  
Лабексперт ООД 14.10.2019г.
ЛКБ Фертрийбс ГМБХ 14.10.2019г.

 

 

24.01.2019г.

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

С ПРЕДМЕТ:

„ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ОПТИЧНО-МИКРОСКОПСКО,

ЕЛЕКТРОННО И КОРОЗИОННО –ИЗПИТАТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ“

 

Пълна документация за участие (изтегли)

Образци на документи и указания за подготовката им (изтегли)

АОП Обявление (изтегли)

АОП Решение (изтегли)

Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) (изтегли в pdf, изтегли в xml)

 

Разяснение по Чл. 33 на ЗОП (изтегли) 08.02.2019г.
Разяснение по Чл. 33 на ЗОП (изтегли) 22.02.2019г.
   
   
Съобщение за отваряне на ценовите предложения (изтегли) 24.04.2019г.
Протокол на комисията (изтегли) 13.05.2019г.
Приложения към протокола (изтегли) 13.05.2019г.
Доклад на комисията (изтегли) 13.05.2019г.
Решение (изтегли) 13.05.2019г.
Допълнение към Решение № 52-РД-09/ 13.05.2019 год. (изтегли) 10.06.2019г.
   
Подписани договори  
Договор Лабтех

13.06.2019г.

Договор Аквахим поз.1 13.06.2019г.
Договор Аквахим поз.3 13.06.2019г.
Договор Софлаб 13.06.2019г.
Договор АМ3 21.06.2019г.

 

 

АРХИВ