Колоквиуми
Заседание на Колоквиума на секция "Повърхности и колоиди"

КОЛОКВИУМ „АЛЕКСЕЙ ШЕЛУДКО”

СЕКЦИЯ „ПОВЪРХНОСТИ И КОЛОИДИ”

Институт по Физикохимия на БАН

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

 

На 15 февруари 2019 г. (петък) от 11:00 часа в зала „Болцман” на ИФХ-БАН, ще се проведе заседание на Колоквиума със следния дневен ред:

 

1. Предзащита на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен “доктор” в направление 4.2 Химически науки (Физикохимия) на докторант Светлана Христова от секция „Повърхности колоиди“ на тема:

 

“Електрически свойства и антираково действие на цитохром С, адсорбиран върху колоидни частици от монтморилонит”

 

2. Разни (съобщения, организационни и др. въпроси).

Заседание на Колоквиума на секция „Електрокристализация, галванични покрития и корозионни процеси“

Колоквиум

 

ЕЛЕКТРОКРИСТАЛИЗАЦИЯ, ГАЛВАНИЧНИ ПОКРИТИЯ

И КОРОЗИОННИ ПРОЦЕСИ

при ИФХ БАН

 

 

          На 13.12.2018 г. (четвъртък) от 10 30 ч. в залата на бл. 11, ет. II ще се състои Колоквиум на тема:

 

Получаване и характеризиране на анодни материали, приложими в горивни клетки и електролизьори

 

Докладва:  докторант Нина Димитрова

Заседание Колоквиум на секция "Фазообразуване, кристални и аморфни материали"

СТРАНСКИ - КАИШЕВ

К О Л О К В И У М

по

Фазообразуване и Кристален Растеж

 

На 11 декември 2016 г. (вторник) от 10:30 ч. в семинарна зала на 2 етаж, блок 11, БАН на заседание на Колоквиума по Фазообразуване и Кристален Растеж ще бъде изнесена лекцията:

 

"Електрохимично окисление на глицерол върху слоеве от поли (3,4- етилендиокситиофен)"

 

А. Накова1, М. Илиева1, Ц. Бояджиева-Шерцер2, В. Цакова1

 

1Институт по физикохимия, Българска академия на науките, 1113 София, България

2CEST Kompetenzzentrum für elektrochemische Oberflächentechnologie GmbH, Wiener Neustadt, Austria