Колоквиуми
Заседание на Колоквиума на секция "Електрокристализация, галванични покрития и корозионни процеси"

Колоквиум

 

ЕЛЕКТРОКРИСТАЛИЗАЦИЯ, ГАЛВАНИЧНИ ПОКРИТИЯ

И КОРОЗИОННИ ПРОЦЕСИ

при ИФХ БАН

 

 

          На 17.10.2019 г. (вторник) от 10 30 ч. в залата на бл. 11, ет. II ще се състои Колоквиум, на който ще бъдат докладвани и обсъдени резултатите, свързани с предзащитата на дисертация на тема:

 

Електрохимично получаване на многокомпонентни сплави на металите от подгрупата на желязото, включващи W, Mo, P и охарактеризирането им като каталитичен материал в алтернативни източници на енергия"

 

Докладва: докторант на самостоятелна подготовка Васил Д. Бъчваров

 

 

Заседание Колоквиум на секция "Фазообразуване, кристални и аморфни материали"

СТРАНСКИ - КАИШЕВ

К О Л О К В И У М

по

Фазообразуване и Кристален Растеж

 

На 08 октомври 2019 г (вторник) от 10:30 ч. в семинарната зала на 2 етаж, блок 11, БАН на заседание на Колоквиума по Фазообразуване и Кристален Растеж Андрей Милчев (ИФХ-БАН) ще изнесе доклад на тема:

 

"Топология на пространството и фазови преходи - геометрични ефекти при полимерни течни кристали"

Заседание на Колоквиума на секция "Повърхности и колоиди"

КОЛОКВИУМ „АЛЕКСЕЙ ШЕЛУДКО”

СЕКЦИЯ „ПОВЪРХНОСТИ И КОЛОИДИ”

Институт по Физикохимия на БАН

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

 

На 04 октомври 2019 г. (петък) от 11:00 часа в зала „Болцман” на ИФХ-БАН, ще се проведе заседание на Колоквиума със следния дневен ред:

 

1. Доклад на Камелия Камбурова Стоянов на тема:

 

“Стабилизация на суспензии от колоидни частици от PANI-SiO2 чрез адсорбция на полимери за антикорозионни приложения”