Колоквиуми
Заседание на Колоквиума на секция "Повърхности и колоиди"

КОЛОКВИУМ „АЛЕКСЕЙ ШЕЛУДКО”

СЕКЦИЯ „ПОВЪРХНОСТИ И КОЛОИДИ”

Институт по Физикохимия на БАН

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

 

На 10 октомври 2017 г. (петък) от 11:00 часа в зала „Болцман” на ИФХ-БАН, ще се проведе заседание на Колоквиума със следния дневен ред:

  1. Доклад на Цецка Радева на тема:

 

Антикорозионно цинково покритие върху стомана с вградени стабилизирани частици от полианилин

 

  2. Разни (съобщения, организационни и др. въпроси).

Заседание на Колоквиума на секция „Електрокристализация, галванични покрития и корозионни процеси“

Колоквиум

 

ЕЛЕКТРОКРИСТАЛИЗАЦИЯ, ГАЛВАНИЧНИ ПОКРИТИЯ

И КОРОЗИОННИ ПРОЦЕСИ

при ИФХ БАН

 

 

          На 05.07.2018 г. (четвъртък) от 10 30 ч. в залата на бл. 11, ет.II ще се състои Колоквиум на тема:

 

Влияние на предварителната обработка на алуминиевата повърхност върху формирането и корозионно-защитната способност на цериево-оксидни конверсионни слоеве

 

Докладва: ас. Рени Андреева

Заседание Колоквиум на секция "Фазообразуване, кристални и аморфни материали"

СТРАНСКИ - КАИШЕВ

К О Л О К В И У М

по

Фазообразуване и Кристален Растеж

 

На 10 юли 2016 г. (вторник) от 10:30 ч. в семинарна зала на 2 етаж, блок 11, БАН на заседание на Колоквиума по Фазообразуване и Кристален Растеж ще бъде изнесена лекцията:

 

"Синтез и структура на стъклокерамики, получени при имобилизиране на големи количества металургични отпадъци"

 

Александра Камушева, задочен докторант - ИФХ БАН

предзащита за ОНС „доктор“