Колоквиуми

КОЛОКВИУМ „АЛЕКСЕЙ ШЕЛУДКО”

СЕКЦИЯ „ПОВЪРХНОСТИ И КОЛОИДИ”

Институт по физикохимия на БАН

 

 

На 13 декември 2019 г. (петък) от 11:00 часа в зала „Болцман” на ИФХ-БАН, ще се проведе заседание на Колоквиума със следния дневен ред:

 

1. Доклад на Христина Петкова на тема:

"Повърхностни свойства на водни разтвори на полиакрилни киселини, модифицирани с комбинация от хидрофобни и флуоресцентни присадки"

 

2. Разни (съобщения, организационни и др. въпроси).

 

 

Архив