Колоквиуми

КОЛОКВИУМ „АЛЕКСЕЙ ШЕЛУДКО”

СЕКЦИЯ „ПОВЪРХНОСТИ И КОЛОИДИ”

Институт по физикохимия на БАН

 

 

На 22 юни 2018 г. (петък) от 11:00 часа в зала „Болцман” на ИФХ-БАН, ще се проведе заседание на Колоквиума със следния дневен ред:

 

1. Доклад на  Ана Гюрова на тема:

 

Междуфазови свойства и обемна самоорганизация на двуантенни олигоглицини T2-C8 и T2-C10 във водни разтвори

 

2. Разни (съобщения, организационни и др. въпроси).

 

 

Архив