Заседания на Научния съвет

            Уважаеми колеги,

          

            На 31 март 2021 г. (четвъртък) от 14.00 часа ще се проведе дистанционно заседание на Научния съвет на ИФХ със следния дневен ред:

 

  1. Разглеждане доклада на проф. дхн Е. Милева, ръководител на секция „Повърхности и колоиди“ относно научния план на секцията.
  2. Разглеждане доклада на комисията по критерии за разпределение на средствата за допълнителни стипендии на докторанти в редовна форма на обучение.
  3. Разни.

                     

Присъствието ви е необходимо.

 

Моля, онези от вас, които няма да могат да присъстват на заседанието

да се обадят в канцеларията на ИФХ-БАН, тел. 9792581.


 

 

 

 

                                                Председател на НС:

                                                            /доц. д-р Рашко Рашков/

 

Приложени документи           (изтегляне само от членовете на Научния съвет)

    

Архив