Заседания на Научния съвет

Уважаеми колеги,

 

            На 21 ноември 2023 г. (вторник) от 11.00 часа ще се проведе дистанционно заседание на Научния съвет на ИФХ
в зала "Болцман", 4ет. бл. 11 със следния дневен ред:

 

  1. Обсъждане на доклад от проф. д-р Николай Божков Председател на Научно жури по конкурс за избор на „главен асистент“ в направление 4.2. Химически науки, ДВ №70/15.08.2023 г.
  2. Обсъждане на доклад от  доц. д-р Виктория Милкова, Председател на Научно жури по конкурс за заемане на академичнaта длъжност „доцент” в професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност Физикохимия“ ДВ № 51/13.06.2023.
  3. Разни.

 

 

Присъствието ви е необходимо.

Моля, онези от вас, които няма да могат да присъстват на заседанието да се обадят в канцеларията на ИФХ-БАН, тел. 9792581.

 

 

 

Председател на НС на ИФХ

                                                                                                                                      /доц. Р. Рашков/

                 

 

Приложени документи           (изтегляне само от членовете на Научния съвет)

    

Архив