Заседания на Научния съвет

Уважаеми колеги,

 

На 28 септември 2022 г. (сряда) от 14.00 часа в зала ,.Болцман" 4 ет. бл.11 ще се проведе заседание на Научния съвет на ИФХ, със следния дневен ред:

 

  1. Обсъждане на доклад от проф . д-р Николай Божков, председател на комисия за заемане на академична длъжност "асистент" относно проведения конкурс за тази длъжност.
  2. Обсъждане на доклад от доц. д-р Мария Петрова, научен консултант на докторант на свободна подготовка Веселина Чакърова, относно назначаване на състав на изпитна комисия.
  3. Обсъждане на проект за бъдещо научно и кариерио развитие на Веселина Чакърова докторант на свободна подготовка.
  4. Разни

     

                 

Присъствието ви е необходимо.

 

Моля, онези от вас, които няма да могат да присъстват на заседанието

да се обадят в канцеларията на ИФХ-БАН, тел. 9792581.


 

 

 

 

                                                Председател на НС:

                                                            /доц. д-р Рашко Рашков/

 

Приложени документи           (изтегляне само от членовете на Научния съвет)

    

Архив