Заседания на Научния съвет

            Уважаеми колеги,

          

            На 17 септември 2021 г. (петък) от 14.00 часа в зала "Болцман", IV етаж на бл.11 ще се проведе дистанционно заседание на Научния съвет на ИФХ със следния дневен ред:

 

  1. Обсъждане на доклад от проф. д-р Николай Божков, ръководител на секция „Електрохимия и корозия“, във връзка с процедура по обявен конкурс за „доцент“ (ДВ бр. 62/27.07.2021 г.) по професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност „Електрохимия (вкл. химически източници на тока)“ за нуждите на секция „Електрохимия и корозия“ по тема­тика „Електрохимично получаване на хибридни покрития върху метални подложки“.
  2. Обсъждане на отчет от ас. Марина Арнаудова, докторант на самостоятелна подготовка за работата ѝ през първата година.
  3. Разни.

                   

Присъствието ви е необходимо.

 

Моля, онези от вас, които няма да могат да присъстват на заседанието

да се обадят в канцеларията на ИФХ-БАН, тел. 9792581.


 

 

 

 

                                                Председател на НС:

                                                            /доц. д-р Рашко Рашков/

 

Приложени документи           (изтегляне само от членовете на Научния съвет)

    

Архив