Заседания на Научния съвет

Уважаеми колеги,

 

          На 08 февруари 2023 г. (сряда) от 14.00 часа в зала „Болцман“ 4 ет. бл.11 ще се проведе заседание на Научния съвет на ИФХ със следния дневен ред:

 

  1. Разглеждане на доклад от проф. д-р Николай Божков, ръководител секция „Електрохимия и корозия“, относно процедура по обявен конкурс за „професор“ (ДВ бр. 99/13.12.2022 г.).
  2. Обсъждане на предложение от проф. дхн Весела Цакова, ръководител секция „Фазообразуване, кристални и аморфни материали“, относно обявяване на конкурс за главен асистент за нуждите на секцията.
  3. Разглеждане на писма от ЦО-БАН относно докторантските курсове и неусвоените места за докторанти редовно и задочно обучение.
  4. Избор на жури за провеждане на процедура по защита на дисертационен труд на докторант Нина Димитрова.
  5. Обсъждане на доклад от проф. д-р Богдан Рангелов, директор на ИФХ относно Награда на името на академик Ростислав Каишев за най-добро устно представяне на млад учен на международната конференция по кристален растеж и епитаксия, Неапол, 2023.
  6. Разни.

 

                 

Присъствието ви е необходимо.

 

Моля, онези от вас, които няма да могат да присъстват на заседанието

да се обадят в канцеларията на ИФХ-БАН, тел. 9792581.


 

 

 

 

                                                Директор на ИФХ

                                                            /проф. д-р Богдан Рангелов/

 

Приложени документи           (изтегляне само от членовете на Научния съвет)

    

Архив