Заседания на Научния съвет

            Уважаеми колеги,

          

            На 22 юли 2020 г. (сряда) от 14.00 часа в Семинарна зала “Болцман” на 4 етаж ще се проведе заседание на Научния съвет на ИФХ със следния дневен ред:

 

  1. Разглеждане на Доклади от проф. Н. Божков с предложения за Научно жури и изпитни теми за обявените два конкурса за „главен асистент“, в професионално направление 4.2. Химически науки, за нуждите на секция „Електрохимия и корозия“
  2. Разглеждане на Доклад от проф. Н. Божков с предложение за Зачисляване на асистент Марина Арнаудова като докторант на самостоятелна подготовка в ИФХ-БАН.
  3. Разглеждане на Доклад от проф. Е. Милева относно удължаване на неплатения отпуск на д-р Пламен Чуков.
  4. Утвърждаване на изменен състав на колоквиума по  „Електрокристализация, галванични покрития и корозионни процеси“.
  5. Разглеждане на Доклад от доц. д-р Б. Рангелов във връзка с предложение за избиране на научен секретар на ИФХ-БАН
  6. Разглеждане на Доклад от доц. д-р Б. Рангелов във връзка с предложение за избиране на заместник-директор на ИФХ-БАН
  7. В зависимост от резултата от т. 6 на дневния ред, обсъждане на кандидатура за председател на Научния съвет на ИФХ.
  8. Разни

                      

Присъствието ви е необходимо.

 

Моля, онези от вас, които няма да могат да присъстват на заседанието

да се обадят в канцеларията на ИФХ-БАН, тел. 9792581.


 

 

 

 

                                                Председател на НС:

                                                            /доц. д-р Драгомир Тачев/

 

Приложени документи           (изтегляне само от членовете на Научния съвет)

    

Архив