Текущи процедури

Архив

Материали за защита на дисертация за присъждане на образователната и научна степен „доктор“

     Оценка на дисертационния труд на асистент Николай Божидаров Йорданов, Института по физикохимия „Акад. Р. Каишев“ – БАН относно присъждане на образователната и научна степен „доктор“ в професионално направление 4.2. Химически науки, докторска програма „Физикохимия“ и в съответствие с Решение на НС на ИФХ-БАН (Протокол №41-РД-18-03 от 12.07.2017г.).

 

Научното жури в състав:

 

Проф. дхн Стефан Армянов (ИФХ-БАН)

Проф. дхн Веселин Димитров (ХТМУ-София)

Акад. Иван Гуцов (ИФХ-БАН)

Проф. дхн Иван Кръстев (ИФХ-БАН)

Проф. дхн Райчо Райчев (ИЕЕС–БАН)

 

публикува днес (28.09.2017г.) следните документи: