Текущи процедури

Архив

Kонкурси за главен асистент

Институтът по физикохимия „Академик Ростислав Каишев“ при БАН – София, обявява конкурси за академична длъжност главен асистент – 3 броя

в професионално направление 4.2. Химически науки,

за следните научни специалности:

 

Електрохимия (вкл. химични източници на ток)за нуждите на секция Електрохимия и корозия  – 2бр.

Физикохимияза нуждите на Лаборатория по електронна микроскопия и микроанализ1бр.