Текущи процедури
по обява: ДВ, бр. 84 (25-10-2016) за конкурс за професор

Институтът по физикохимия „Акад. Р. Каишев” при БАН обявява конкурс за заемане на академичнaта длъжност:

 

професор” по научна специалност 01.05.14 „Електрохимия (вкл. химични източници на ток)”, в научна област 4. Природни науки, математика и информатика, в професионално направление 4.2. Химически науки – 1 (един) брой за нуждите на секция „Електрохимия и корозия” към института със срок 2 (два) месеца от публикуването в ДВ, бр. 84/25.10.2016 г.