Текущи процедури

Архив

Материали за защита на дисертация за присъждане на образователната и научна степен „доктор“

     Оценка на дисертационния труд на асистент Нели Димитрова Божкова, Института по физикохимия „Акад. Р. Каишев“ – БАН относно присъждане на образователната и научна степен „доктор“ в професионално направление 4.2. Химически науки, докторска програма „Електрохимия ( включ. химични източници на ток)“ и в съответствие с Решение на НС на ИФХ-БАН (Протокол №39-РД-18-03 от 31.05.2017г.).

 

Научното жури в състав:

 

Проф. дхн Д. Стойчев (ИФХ-БАН)

Проф. д-р А. Момчилов (ИЕЕС-БАН)

Проф. дхн А. Гиргинов (ХТМУ-София)

Доц. д-р С. Виткова (научен консултант)

Доц. д-р Е. Стоянова (ИФХ-БАН)

 

публикува днес (07.07.2017г.) следните документи:

Процедура за защита на дисертация за присъждане на образователната и научна степен „доктор“

На заседание на Научното жури, проведено на 20.07.2017.г.,

в изпълнение на Заповед № 101-РД-09 от 17.07.2017 г. на Директора на Института по физикохимия „Акад. Р. Каишев“ - БАН, относно провеждането на процедура за защита на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ в професионално направление 4.2. Химически науки, докторска програма „Физикохимия“ и в съответствие с Решение на НС на ИФХ-БАН (Протокол №41-РД-18-03 от 12.07.2017г.),

 

Научното жури беше свикано от Директора на ИФХ на 20.07.2017г. на своето първо заседание в следния състав:

 

  1. Проф. Здравко Стойнов (ИЕЕС–БАН)
  2. Проф. Веселин Димитров (ХТМУ-София)
  3. Проф. Иван Кръстев (ИФХ-БАН)
  4. Проф. Иван Гуцов (ИФХ-БАН, научен консултант)
  5. Проф. Стефан Армянов (ИФХ-БАН).

 

       Заседанието на Научното жури бе посветено на организирането на оценката на дисертационния труд на асистент Николай Божидаров Йорданов, от Института по физикохимия „Акад. Р. Каишев“ – БАН.

       То протече при следния дневен ред:

  1. Избор на Председател на Научното жури.
  2. Запознаване и разглеждане на Правилника на ИФХ-БАН за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в ИФХ-БАН.
  3. Избор на рецензенти и изготвящи становища.