Текущи процедури

Архив

Защита на дисертация за присъждане на образователната и научна степен "доктор"

Открито заседание за защита на дисертационен труд за придобиване на научната степен „доктор“ на асистент

Рени Алипиева Андреева

 

Институтът по физикохимия при БАН и Научното жури за придобиване на научна степен “доктор” съобщават, че на 07.02.2019 г. от 16.00 ч. в залата на бл. 11, ет. 2, на  ул. „Акад. Г. Бончев“, София, ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита  на дисертационен труд на тема „Получаване и корозионно  охарактеризиране на конверсионни, несъдържащи Cr6+, защитни покрития върху алуминий“, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, Професионално направление 4.2. Химически науки, докторска програма „Електрохимия (вкл. химични източници на ток)”

 

Председател на Научното жури: проф. д-р Николай Божков.

Материали за защита на дисертация за присъждане на образователната и научна степен „доктор“

     Оценка на дисертационния труд на Рени Алипиева Андреева, Института по физикохимия „Акад. Р. Каишев“ – БАН относно присъждане на образователната и научна степен „доктор“ в професионално направление 4.2. Химически науки, докторска програма „Електрохимия /вкл. химични източници на ток/“ и в съответствие със заповед № 107-РД-09 от 30.11.2018 год. на директора на Институт по Физикохимия.

 

Научното жури в състав:

 

проф. дхн Райчо Райчев (ИЕЕС-БАН)

проф. дхн Асен Гиргинов (ХТМУ-София)

доц. д-р Любомир Петков (ХТМУ-София)

проф. д-р Николай Божков (ИФХ-БАН)

дхн Димитър Стойчев (ИФХ–БАН)

 

публикува днес (15.01.2019 г.) следните документи:

Конкурс за доцент по обява: ДВ бр. 25 от 20.03.2018 г.

Kандидат: Ивайло Любенов Димитров

 

CV прочети
Списък на публикациите прочети
Списък на цитатите прочети
Справка приноси прочети