Текущи процедури

Архив

Защита на дисертация за присъждане на образователната и научна степен "доктор"

Открито заседание за защита на дисертационен труд за придобиване на научната степен „доктор“ на химик

Александра Стефанова Камушева

 

Институтът по физикохимия при БАН и Научното жури за придобиване на научна степен “доктор” съобщават, че на 16.10.2018 г. от 16.00 ч. в залата на бл. 11, ет. 2, на  ул. „Акад. Г. Бончев“, София, ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита  на дисертационен труд на тема „Синтез и структура на стъклокерамики, получени при имобилизиране на големи количества металургични отпадъци“, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, Професионално направление 4.2. Химически науки, докторска програма “Физикохимия”

 

Председател на Научното жури: доц. д-р Драгомир Тачев.

Материали за защита на дисертация за присъждане на образователната и научна степен „доктор“

     Оценка на дисертационния труд на Александра Стефанова Камушева, Института по физикохимия „Акад. Р. Каишев“ – БАН относно присъждане на образователната и научна степен „доктор“ в професионално направление 4.2. Химически науки, докторска програма „Физикохимия“ и в съответствие със заповед N!! 77-Р/Д-09 от 24.07.2018 на Директора на
Института по Физикохимия.

 

Научното жури в състав:

 

доц. Ружа Георгиева Харизанова (ХТМУ-София)

доц. Рени Стоилова Йорданова (ИОНХ-БАН)

проф. д-р Стоян Иванов Гуцов (СУ)

проф. д-р Александър Живков Караманов (ИФХ-БАН)

доц. д-р Драгомир Младенов Тачев (ИФХ–БАН)

 

публикува днес (01.10.2018г.) следните документи:

Конкурс за доцент по обява: ДВ бр. 25 от 20.03.2018 г.

Kандидат: Ивайло Любенов Димитров

 

CV прочети
Списък на публикациите прочети
Списък на цитатите прочети
Справка приноси прочети