Текущи процедури

Избор на Научно жури за защита на дисертация за присъждане на образователната и научна степен „доктор“

 

на Василена Иванова Карабожикова, Института по физикохимия „Акад. Р. Каишев“ – БАН, относно присъждане на образователната и научна степен „доктор“ в професионално направление 4.2. Химически науки, докторска програма „Физикохимия/“ и в съответствие със заповед № 63-РД-09 от 13.06.2019 г. на Директора на Институт по Физикохимия
бе направен следния избор на

 

Научно жури в състав:

проф. дхн Димитър Стойчев (ИФХ-БАН)

проф. дхн Весела Цакова (ИФХ-БАН)

проф. дхн Райчо Райчев (външен)

проф. дхн Стефан Армянов (външен)

доц. д-р Гергана Райкова (външен)

 

 

Архив