Текущи процедури

Открито заседание за защита на дисертационен труд за придобиване на
образователната и научна степен „доктор“ на

на докторант Васил Димитров Бъчваров,

Институтът по физикохимия при БАН и Научното жури за придобиване на научна степен “доктор” съобщават, че
на 23.01.2020 г. от 16.00 ч. в залата на бл. 11, ет. 2, на  ул. „Акад. Г. Бончев“, София, ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита  на дисертационен труд на тема „Електрохимично получаване на многокомпонентни сплави на металите от подгрупата на желязото, включващи W, Mo и P и охарактеризирането им като каталитичен материал в алтернативни източници на енергия“, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, Професионално направление 4.2. Химически науки, докторска програма “Електрохимия (вкл. химични източници на ток)”

Председател на Научното жури: проф. д-р Николай Божков

Научно жури в състав:

проф. дхн Райчо Райчев (външен)

доц. д-р Стефана Виткова (външен)

проф. д-р Антон Момчилов (външен)

доц. д-р Рашко Рашков (вътрешен)

проф. д-р Николай Божков (вътрешен)

 

Научното жури публикува днес (03.01.2020) следните документи:

проф. д-р Николоай Божков

Рецензия

проф. дхн Райчо Райчев

Рецензия

проф. д-р Антон Момчилов

Становище

доц. д-р Рашко Рашков

Становище

доц. д-р Стефана Виткова

Становище

Автореферат

Материалите по защитата са на разположение в канцеларията на ИФХ-БАН.

 


Избор на Научно жури за защита на дисертация за присъждане на образователната и научна степен „доктор“

на Свободан Александров Александров, Институт по физикохимия „Акад. Р. Каишев“ – БАН,

за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ в професионално направление 4.2. Химически науки,
докторска програма „Физикохимия” и в съответствие със заповед № 153-РД-09 от 12.12.2019 г.
на Директора на Институт по физикохимия бе направен следния избор на

 

Научно жури в състав:

проф. дбн Албена Момчилова (външен)

проф. д-р Надя Антонова (външен)

проф. д-р Галя Станева (външен)

проф. дхн Елена Милева (вътрешен)

д-р Христо Христов (вътрешен) 

Архив