Текущи процедури

Избор на Научно жури за защита на дисертация за присъждане на образователната и научна степен „доктор“

на Василена Иванова Карабожикова, Институт по физикохимия „Акад. Р. Каишев“ – БАН,

за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ в професионално направление 4.2. Химически науки, докторска програма „Физикохимия“ и в съответствие със заповед № 63-РД-09 от 13.06.2019 г. на Директора на ИФХ бе направен следния избор на

Научно жури в състав:

проф. дхн Димитър Стойчев (вътрешен)

проф. дхн Весела Цакова (вътрешен)

проф. дхн Райчо Райчев (външен)

проф. дхн Стефан Армянов (външен)

доц. д-р Гергана Райкова (външен)

 

проф. дхн Райчо Райчев Рецензия
проф. дхн Димитър Стойчев Рецензия
доц. д-р Гергана Райкова Становище
проф. дхн Стефан Армянов Становище
проф. дхн Весела Цакова Становище

Автореферат

свали

 

Избор на Научно жури за защита на дисертация за присъждане на образователната и научна степен „доктор“

на Миглена Цветкова Пешова, Институт по физикохимия „Акад. Р. Каишев“ – БАН,

за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ в професионално направление 4.2. Химически науки, докторска програма „Електрохимия (вкл. химични източници на ток)” и в съответствие със заповед № 80-РД-09 от 25.07.2019 г. на Директора на ИФХ бе направен следния избор на

Научно жури в състав:

проф. дхн Райчо Райчев (външен)

проф. д-р Антон Момчилов (външен)

доц. д-р Стефана Виткова (научен консултант, външен)

доц. д-р Рашко Рашков – ИФХ-БАН (вътрешен)

доц. д-р Емилия Стоянова – ИФХ-БАН (вътрешен)

 

 

Избор на Научно жури за защита на дисертация за присъждане на образователната и научна степен „доктор“

на Мартин Любенов Георгиев, Институт по физикохимия „Акад. Р. Каишев“ – БАН, за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ в професионално направление 4.2. Химически науки, докторска програма „Електрохимия (вкл. химични източници на ток)” и в съответствие със заповед № 81-РД-09 от 25.07.2019 г. на Директора на ИФХ бе направен следния избор на

Научно жури в състав:

проф. дхн Райчо Райчев (външен)

доц. д-р Любомир Петков (външен)

доц. д-р Людмил Лютов (външен)

дхн Иван Кръстев (научен консултант, вътрешен)

проф. д-р Николай Божков (вътрешен)

 

Архив