Новини
Ден на отворените врати

 

 

Институтът по физикохимия „Академик Ростислав Каишев“ обявява Ден на отворените врати

 

Институтът по физикохимия „Академик Ростислав Каишев“ обявява 25 октомври 2019 година за  Ден на отворените врати под наслов „Физикохимия – образование, наука и практика”.

 

Събитието е посветено на 150-годишнината на Българската академия на науките. Апаратурата, която ще бъде представена, е придобита/подкрепена от Проект „Разпределена инфраструктура от центрове за производство и изследване на нови материали и техните приложения, както и за консервация, достъп и е-съхранение на артефакти (археологически и етнографски)“, ИНФРАМАТ и Проект „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, BG05M2OP001-1.001-0008.

 

В Деня на отворените врати ще бъдат показани интересни демонстрации за ученици, студенти, както и представители на фирмени организации, проявяващи интерес в сферата на физикохимията.

 

Гостите ще могат да се запознаят с възможностите на използваната апаратура и методите на работа.

 

На мероприятието ще бъде представена атрактивна програма за ученици, която цели да стимулира техния интерес към науката и да насърчи любознателността им. Студентите и докторантите ще могат да наблюдават разнообразни специфични изследвания. За фирмените организации Институтът по физикохимия ще представи своите най-важни апарати и методи с приложно значение.

 

Лице за контакти:

Мария Колева – експерт „Връзки с обществеността“

Телефон: +359 885 326 289

Email: mariahristovak@gmail.com

Среща на ИНФРАМАТ

Първа обща среща на участниците в проект ИНФРАМАТ – модерна изследователска инфраструктура в подкрепа на науката, културата и технологичното развитие

На 24 юни 2019 година в Зала 1 на Античен културно-комуникационен комплекс „Сердика“ (Ларго) се проведе Първа обща среща на участниците в ИНФРАМАТ – Разпределена инфраструктура от центрове за производство и изследване на нови материали и техните приложения, както и за консервация, достъп и е-съхранение на артефакти (археологически и етнографски).

Събитието беше открито с доклад за ИНФРАМАТ от проф. Весела Цакова, Директор на Института по физикохимия “Акад. Р. Каишев” – БАН и координатор на проекта.

Специален гост на срещата беше д-р Yi Liu от Изследователски център Юлих, Германия.

Тя представи Европейската разпределена инфраструктура EUSMI.

 Събитието продължи с доклади за напредъка по проекта на Модул 1 от проф. Павлета Шестакова и проф. Юри Кълвачев и напредъка по Модул 2 от д-р Иглика Мишкова и доц. Христо Попов.

 

 

На Първата обща среща на участниците в проект ИНФРАМАТ присъстваха представители на Министерството на образованието и науката и членове на Управителния съвет на Българската академия на науките.

На 25 юни 2019 срещата продължи с посещение в лаборатории, подкрепени от ИНФРАМАТ. В Института по физикохимия, Института по обща и неорганична химия и Института по катализ бяха представени лаборатории по рентгенови методи и томография, рентгенова фотоелектронна спектроскопия и електронен прамагнитен резонанс.

В Института по органична химия с Център по фитохимия беше показана лаборатория по ядрен магнитен резонанс, а в Института по полимери беше представено оборудване за изследване на нанообекти (атомно силова микроскопия и динамично и статично светлоразсейване).

 

Общото събрание на учените

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

          На  02.04.2019 г. /вторник/  от 10:30 часа в Залата на блок 11, 2 етаж, ще се проведе заседание на Общото събрание на учените със  следния дневен ред:

 

  1. Обсъждане предложението на Комисията за нормативни и общоакадемични актове (КНОА) за промени в Устава на БАН.
  2. Разни.

 

 

Председател на Общото събрание на ИФХ-БАН:

                                                                     /гл. ас. д-р Хр. Петкова/

 

писмо до ОСУ от 20.03.2019