Новини
Лятно училище ИФХ - 2017 (18-21 септември 2017)

Уважаеми колеги,

 

във връзка с изпълнение на проект BG05М2ОР001-2.009-0023,

“Подкрепа за развитиета на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени - ФАЗА 1”

 

от 18 до 21.09.2017 ще бъде проведено “Лятно училище

 

Всички колеги, които желаят да повишат квалификацията си в следните области са добре дошли:

(виж по-долу)

 

Високи награди за наука „Марин Дринов” лента на колеги от ИФХ
С наградата на БАН „Марин Дринов” лента бяха удостоени академик Юлиан Ревалски и член-кореспондент Стоил Стоилов (Институт по физикохимия). Председателят на Академията акад. Стефан Воденичаров им връчи почетните отличия на церемония, която се проведе на 25 март 2016г. в големия салон на БАН. Чл.-кор. Стоил Стоилов получи наградата за значителния му принос в развитието на колоидната електрооптика и устойчивостта на дисперсните системи.
На официална церемония, която се проведе на 14 октомври 2016г., Председателят ма Академията акад. Стефан Воденичаров връчи почетния знак на БАН „Марин Дринов”  лента на проф. дхн Димитър Стойчев (Институт по физикохимия). Проф. Стойчев бе награден за неговите значителни заслуги за развитието на българската наука в областта на електрокристализацията, за разработките му в областта на функционалните галванични покрития, както и по случай неговата кръгла годишнина.
Българската академия на науките удостои с почетен знак „Марин Дринов” лента чк.-кор. Тодор Бояджиев и проф. дхн Иван Кръстев (Институт по физикохимия). Отличията връчи Председателят на БАН акад. Стефан Воденичаров на церемония, проведена на 2 декември 2016г. Проф. Иван Кръстев бе награден за неговата научна, научно-организационна и административна дейност, допринесла за издигането на престижа на Института по физикохимия и на българската наука.

 

Обява за набиране на участницив проект BG05М2ОР001-2.009-0023

Обява за набиране на участници

в проект BG05М2ОР001-2.009-0023

„Изграждане и развитие на научния потенциал в сферата на специализациите по физикохимия и електрохимия“,

финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.,

изпълняван от Институт по физикохимия, БАН

 

Набират се участници в целевата група на проект BG05М2ОР001-2.009-0023 „Изграждане и развитие на научния потенциал в сферата на специализациите по физикохимия и електрохимия“ за периода от 12.04.2017 до 31.12.2018 година.

За участие се канят докторанти, постдокторанти, млади учени, студенти и преподаватели, които се обучават и извършват изследователска или обучаваща дейност в областта на електрохимията и физикохимията.