Изграждане и развитие на научния потенциал в сферата на специализациите по физикохимия и електрохимия

 

BG05М2ОР001-2.009-0023

„Изграждане и развитие на научния потенциал в сферата на специализациите по физикохимия и електрохимия“

12.04.2017г. - 31.12.2018 г.

 

финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.,

изпълняван от Институт по физикохимия, БАН

Преглед на Проекта Новини и обявления
Документи Предстоящи

News