Изграждане и развитие на научния потенциал в сферата на специализациите по физикохимия и електрохимия

 

ОПЕРАТИВНА програма

„Наука и образование за интелигентен растеж“

2014-2020 г.,

Процедура: Подкрепа за развитиета на докторанти, постдокторанти,

специализанти и млади учени - ФАЗА 1

BG05М2ОР001-2.009-0023

„Изграждане и развитие на научния потенциал в сферата на специализациите по физикохимия и електрохимия“

 

Обща стойност: 333 640 лв., от които 283 594 лв. европейско и 50 046 лв. национално съфинансиране

Начало:12.04.2017г.          Край: 31.12.2018 г.

Описание на Проекта Новини и обявления
Важно Предстоящи събития
Отговорници по Дейностите на Проекта Преминали събития

Календар на научни форуми подходящи за участие на членове на целевата група