Изграждане и развитие на научен потенциал в областта на материалознанието, включително създаване на нови материали
BG 051PO001-3.3.06-0038
 
Бенефициент: ИФХ, БАН
Партньор: ХТМУ, София
Ръководител: доц. д-р Мария Петрова - ИФХ, БАН
Координатори: проф. дхн Весела Цакова - ИФХ, БАН и доц. д-р Любомир Петков - ХТМУ, София

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския Съюз

Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-3.3.06 -
„Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени”

Стойност на проекта: 698 401.94 лв.