Архив на Колоквиума "Странски-Каишев"

На 29 ноември 2022 г., в зала 225, етаж 2, блок 11, кампус Гео Милев (4км) Ф. Ходжаоглу изнесе лекцията: Образуване и превенция на котлен камък от изворни калциево-магнезиеви води „Радомир“ и „Панчарево“,

 

На 22 ноември 2022 г., в зала 225, етаж 2, блок 11, кампус Гео Милев (4км) Богдан Рангелов  изнесе лекцията: "Преминаване на везикули през тесни пори – молекулна динамика"

 

На 18 юли 2022 г. от 10:30 часа, в зала 225, етаж 2, блок 11, кампус Гео Милев (4км) бяха представени резултати, получени по време на докторантурата на докторант Никола Мирчев, с научен ръководител: доц. д-р Георги Авдеев и научен консултант: проф. д-р Драгомир Тачев. Темата на доклада бе: "Синтез на материали с компенсиран коефициент на термично разширение на базата на ZrW2O8/Cu. Физокохимично охарактеризиране на получените композити."  Колоквиумът взе решение относно отчисляването на докторанта и промяна на заглавието.

 

На 14 юли 2022 г. от 10:30 часа, в зала 225, етаж 2, блок 11, кампус Гео Милев (4км) се състоя предзащитата на дисертация за присъждане на образователна и научна степен „доктор“:Композитни материали на основата на паладий и поли (3,4 – етилендиокситиофен) за електроокисление на глицерол на редовен докторант: Анелия Накова с научен ръководител: проф.  дхн Весела Цакова

 

На 28 юни 2022 г. от 10:30 ч. в зала 225, етаж 2 на блок 11, кампус Гео Милев, БАН (4км) проф. дхн Андрей Милчев от ИФХ, БАН изнесе доклад на тема: "РУГОТАКСИС – целенасочено движение на капки без външен източник на енергия"

 

На 14 юни 2022 г. (вторник) от 10:30 ч. в зала 225, етаж 2 на блок 11, кампус Гео Милев, БАН (4км) гл. ас. д-р Александър Николов от Институт по минералогия и кристалография "Акад. И.Костов", БАН изнесе доклад на тема: "10 години ГЕОПОЛИМЕРИ в България"

 

На 17 май 2022 г. в зала 225, етаж 2 на блок 11, кампус Гео Милев, БАН (4км) Russell Kajouri, Institute of Physics at Polish Academy of Sciences, Warsaw, Poland изнесе доклад на тема:

"Directional motion of droplet on gradient brush substrate without external energy supply"

 

 

На 10 февруари 2022 г. на дистанционно заседание на Колоквиума беше представено резюме на получените научни резултати и изпълнение на образователната програма на задочен докторант Никола Мирчев, зачислен по тема:

„ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЛИЯНИЕТО НА НЕОРГАНИЧНИ ДОБАВКИ ВЪРХУ КОЕФИЦИЕНТА НА ТЕРМИЧНО РАЗШИРЕНИЕ
В КЕРАМИЧНИ, КОМПОЗИТНИ МАТЕРИАЛИ И ТЪНКИ ФИЛМИ“.

Научен ръководител: Георги Авдеев; Научен консултант: Драгомир Тачев

а базата на представените резултати беше обсъдено удължаване на докторантурата с 6 (шест) месеца.          

 

На 13 януари 2022 г. в зала 225, етаж 2 на блок 11, кампус Гео Милев, БАН (4км) Весела Цакова изнесе доклад на тема:
"Спонтанно отлагане на паладиеви наночастици, индуцирано от въглеродни електроди"

 

На 11 януари 2022 г. в зала 225, етаж 2 на блок 11, кампус Гео Милев, БАН (4км) Николай Б. Йорданов изнесе доклад на тема:

"Синтеровани стъклокерамики, автоглазирани материали и пени от металургична шлака"

 

На 02 декмври 2021 г. на дистанционно заседание на Колоквиума по Фазообразуване и Кристален Растеж редовен докторант Никола Мирчев (научен ръководител доц. д-р Г. Авдеев, научен консултант проф. д-р Д. Тачев) представи доклад на тема:

"Физико-химично охарактеризиране на пресовки от медни прахове, получени от симулирани разтвори за екстракция" - (отчет за трета година на редовен докторант)

 

На 01 декмври 2020 г. на дистанционно заседание на Колоквиума по Фазообразуване и Кристален Растеж редовен докторант Никола Мирчев (научен ръководител доц. д-р Г. Авдеев, научен консултант проф. д-р Д. Тачев) представи доклад на тема:

"Изследване на влиянието на неорганични добавки върху коефициента на термично разширение в керамични композитни материали и тънки филми" - (отчет за втора година на редовен докторант)

 

2020-2021

2018-2019

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009